Definicje  

W niniejszym Regulaminie użyto określeń, które mają następujące znaczenie: „Crimestoppers” oznacza Crimestoppers Trust, zarejestrowaną organizację charytatywną z siedzibą pod adresem Crimestoppers Trust, 10 Queen Street Place, London, EC4R 1BE. „Witryna” oznacza wszystkie strony internetowe będące w posiadaniu bądź nadzorowane przez Crimestoppers, na których umieszczono link do niniejszego Regulaminu. „Materiał” oznacza wszystkie informacje, dane, teksty, grafiki, linki i kod komputerowy opublikowane, zawarte lub dostępne na Witrynie. „Użytkownik” oznacza osobę, firmę lub organizację odwiedzającą tę Witrynę.

Obowiązujące warunki użytkowania

Właścicielem Witryny jest Crimestoppers i jej użytkowanie (włącznie z rejestracją i dokonywaniem za jej pośrednictwem wpłat w ramach darowizny) odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Crimestoppers może w każdej chwili, według własnego uznania, poprawiać lub zmieniać te zasady uaktualniając tekst umieszczony na niniejszej stronie.

Korzystanie z Witryny

Każdy ma prawo dostępu do wszystkich elementów Witryny niechronionych hasłem oraz do wykorzystywania na własny użytek zawartych w nich treści, o ile spełnione zostają następujące warunki:

  • Treści te wykorzystywane są wyłącznie w celach informacyjnych i są powielane wyłącznie na użytek własny. Nie są natomiast powielane na innych stronach internetowych ani w celach handlowych czy zarobkowych.            
  • Wszelkie linki do Witryny tworzone są po powiadomieniu Crimestoppers o takim zamiarze i po uzyskaniu stosownego pozwolenia.                
  • Bez pisemnej zgody Crimestoppers żaden z elementów Witryny nie jest kopiowany, przechowywany w systemach wyszukiwania ani przesyłany w jakiejkolwiek formie lub jakikolwiek sposób osobom trzecim.       

Prawa autorskie i znak towarowy  

Właścicielem praw autorskich do treści zawartych w Materiale jest Crimestoppers lub współpracujący z Crimestoppers dostawcy treści. Nieuprawnione wykorzystywanie Materiału, w tym jego powielanie, przechowywanie, modyfikowanie, dystrybucja czy ponowna publikacja bez uprzedniej pisemnej zgody Crimestoppers lub, tam gdzie ma to zastosowanie, odpowiedniego właściciela/i praw autorskich, jest zabronione. Nazwy oraz logo Crimestoppers, jak również wszelkie nazwy produktów i usług związanych z Crimestoppers, wzory graficzne i hasła reklamowe są nazwami handlowymi, znakami usługowymi lub towarowymi Crimestoppers i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej zgody Crimestoppers (bez względu na to czy powyższe są zarejestrowane, czy też niezarejestrowane). Wszelkie treści o charakterze baz danych objęte są tymi samymi prawami co bazy danych.

Wyłączenie odpowiedzialności  

Celem Witryny jest wyłącznie podanie ogólnych informacji, które jako takie nie powinny być uznawane za poradę dotyczącą jakiejkolwiek konkretnej sytuacji. Użytkownicy, zanim podejmą działania lub zrezygnują z ich podjęcia w związku z informacjami umieszczonymi na Witrynie, powinni zasięgnąć stosownej porady. W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa Crimestoppers nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności w stosunku do żadnej osoby w związku z tym jak wykorzystuje ona takie informacje. Crimestoppers podczas tworzenia Witryny dołożyło wszelkiej staranności jednak ani Crimestoppers ani któregokolwiek ze współautorów Witryny nie można pociągnąć do odpowiedzialności za żadne działania (lub ich brak) podjęte przez jakąkolwiek osobę lub organizację bezpośrednio lub pośrednio w oparciu o informacje zawarte na tej stronie internetowej lub poprzez nią dostępne.

Docelowi odbiorcy  

Witryna jest przeznaczona dla  mieszkańców Zjednoczonego Królestwa i to wyłącznie w związku z ich działalnością na jego terenie. Crimestoppers nie deklaruje ani nie gwarantuje, że informacje dostępne dzięki Witrynie są dokładne, kompletne lub prawidłowe. Informacje umieszczone na niniejszej Witrynie nie powstały po to, by odpowiadać na indywidualne potrzeby. Zanim Użytkownik w jakikolwiek sposób wykorzysta te informacje, ma obowiązek upewnienia się, że spełniają one jego wymagania.

Gwarancje i odszkodowania 

Użytkownik zapewnia Crimestoppers, że nie wykorzysta Witryny, Materiału lub żadnego z ich elementów do celów sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe lub inne prawa dotyczące własności intelektualnej osób trzecich, nie pogwałci też ich prawa do prywatności czy wizerunku, a także nie naruszy innych praw osobistych innych osób dopuszczając się działań zniesławiających, obscenicznych, zawierających groźby, obraźliwych lub szerzących nienawiść. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń wobec Crimestoppers, jego pracowników i pośredników, w najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa, w związku z  reklamacjami, zobowiązaniami, stratami finansowymi i materialnymi, poniesionymi kosztami, w tym między innymi z opłatami prawnymi i kosztami będącymi bezpośrednim bądź pośrednim wynikiem sporów sądowych lub roszczeń zgłoszonych wobec Crimestoppers, jego pracowników i pośredników w efekcie korzystania przez Użytkownika z Witryny, Materiału lub ich elementów w jakichkolwiek celach.

Ograniczenie odpowiedzialności 

Crimestoppers niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków w odniesieniu do Materiału i wszelkich dóbr lub usług dostarczanych w związku z Witryną wyrażonych, domniemanych lub ustawowych (włącznie z dorozumianymi gwarancjami i warunkami pokupności i przydatności do określonego celu). W żadnym wypadku Crimestoppers nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, karne, specjalne, przypadkowe lub wtórne, nawet jeżeli Crimestoppers zostało powiadomione o możliwości powstania takich szkód w tym między innymi szkód związanych z utratą możliwości korzystania z Witryny, utratą danych lub zysków wynikających z użytkowania Witryny lub w jakikolwiek sposób związanych z jej użytkowaniem i działaniem, opóźnień lub przerw w jej działaniu, zapewnienia lub niezapewnienia usług lub jakichkolwiek informacji, Materiału, dóbr i usług dostępnych za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób wynikający z korzystania z Witryny, zarówno na podstawie umowy, deliktu lub w inny sposób, w najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa.

Strony internetowe osób trzecich

Witryna zawiera linki do stron internetowych prowadzonych przez instytucje inne niż Crimestoppers. Linki te są udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkownika. Crimestoppers nie kontroluje tych stron i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte na nich treści. Fakt zamieszczenia linków do innych stron na Witrynie nie oznacza poparcia Crimestoppers dla ich zawartości ani też jakiegokolwiek związku z ich operatorami. Odpowiedzialność za sprawdzenie dokładności i kompletności informacji umieszczanych na stronach internetowych osób trzecich jak również ocena wartości i zgodności oferowanych na nich towarów i usług spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

Polityka prywatności 

Pełny tekst dotyczący naszej polityki prywatności jest dostępny tutaj.

Wirusy 

Pomimo iż Crimestoppers dokłada wszelkich starań, by ochronić Witrynę przed wirusami, nie może zagwarantować, że ich na niej nie ma i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zarażenia wirusem. W związku z tym zaleca się, by przed pobraniem informacji z Witryny, zastosować odpowiednie środki ostrożności.

Transakcje internetowe   

Crimestoppers zastrzega sobie prawo do zmiany opłat związanych z rejestracją użytkowników na organizowane akcje i cen oferowanych towarów czy świadczonych usług bez uprzedzenia. Zapisy na organizowane akcje jak również zamówienia towarów czy usług przyjmowane są zależnie od ich dostępności i Crimestoppers w stosunku do każdej osoby zastrzega sobie prawo odrzucenia rejestracji lub zamówienia.

Szyfrowanie   

Pomimo iż tu gdzie podawane są szczegóły płatności internetowej Witryna korzysta z bezpiecznego oprogramowania szyfrującego, nie można zagwarantować bezpieczeństwa danych i płatności przekazywanych przez Internet. Wszelkie straty poniesione przez Użytkownika, który przekazuje dane za pośrednictwem poczty e-mail lub innych linków internetowych obciążają wyłącznie tego Użytkownika i w żadnym wypadku, w całości czy części, nie obciążają Crimestoppers lub jego pośredników.

Siła wyższa   

Crimestoppers nie zostanie obarczone odpowiedzialnością za naruszenie swoich zobowiązań ani nie odpowie przed Użytkownikiem za ewentualne straty lub szkody poniesione przez drugą stronę z powodów będących poza kontrolą Crimestoppers, w tym między innymi wszelkich działań sił natury, pożaru, burzy, powodzi, uderzenia pioruna, choroby, strajku, konfliktów handlowych, aktów terroryzmu, działań lub zaniechań rządu, organów regulacyjnych lub operatorów usług łączności.

Ogólne  

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy Crimestoppers a Użytkownikiem i zastępuje wszelkie inne (uprzednie lub równoczesne) ustalenia i propozycje w formie elektronicznej lub pisemnej pomiędzy Crimestoppers a Użytkownikiem. Żadne zaniechanie przez Crimestoppers wykonywania lub egzekwowania praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu nie będzie oznaczało zrzeczenia się tych praw ani nie będzie interpretowane jako działanie mające na celu uniemożliwienie wykonania lub egzekwowania takiego prawa.

Jurysdykcja  

Regulamin oraz korzystanie przez Użytkownika z Witryny podlegają przepisom prawa Anglii i Walii, a strony we wszystkich sporach wynikających z, lub odnoszących się do, Witryny i/lub transakcji przeprowadzanych za jej pośrednictwem lub niniejszego Regulaminu poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich

Polityka zwrotów 

Sprawy związane ze zwrotem wpłat dokonanych w ramach darowizny rozpatrywane są według uznania kierownictwa. Prośby można składać pisemnie w dziale finansowym kierując je na adres Crimestoppers, PO Box 324, Wallington, Surrey, SM6 6BG.

Oświadczenie o ochronie danych

Celem Crimestoppers jest ochrona Twojej prywatności i anonimowości. Niniejsze oświadczenie powstało w zgodzie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 roku i ma na celu poinformowanie osób kontaktujących się z Crimestoppers o zasadach na jakich przetwarzamy przekazane nam dane. W przypadku pytań dotyczących niniejszego oświadczenia prosimy o skontaktowanie się z Dyrektorem Finansowym w Crimestoppers, PO Box 324, Wallington, Surrey SM6 6BG.

Wykorzystanie danych (przez Crimestoppers) 

Nie skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail, o ile nie udzielisz nam na to wyraźnej  zgody. Jeżeli skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub listownie i powiadomisz nas, że nie życzysz sobie takich kontaktów, nie nawiążemy go ponownie. Czasem Crimestoppers za pośrednictwem poczty elektronicznej wyśle Ci informację na temat nadchodzących kampanii, inicjatyw mających na celu zbieranie funduszy, wydarzeń i wyzwań jak również wyników ankiet i sondaży, w których brałaś/eś udział.

Wykorzystanie danych (przez osoby trzecie)

Crimestoppers nie wypożyczy ani nie sprzeda Twoich danych osobowych innym organizacjom.

Jeżeli jednak udzielisz nam zgody na skontaktowanie się z Tobą możemy udostępnić niektóre z Twoich danych organizacjom partnerskim, by umożliwić im kontakt z Tobą lub dostarczenie Ci usług w naszym imieniu. Organizacją partnerską mogą być na przykład inne organizacje charytatywne.

Możemy też udzielić informacji dotyczących Twoich danych personalnych osobom trzecim, jeżeli będziemy mieli obowiązek ujawnić lub udostępnić te dane w celu wykonania czynności prawnych lub w celu zastosowania lub wyegzekwowania warunków użytkowania niniejszej strony bądź innych umów, jak również by chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo Crimestoppers, naszych darczyńców i innych. Powyższe obejmuje wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami służącą ochronie przed nadużyciami finansowymi.


Blog Crimestoppers; (www.blog.crimestoppers-uk.org)

Blog Crimestoppers jest forum dyskusyjnym służącym prezentacji poglądów oraz opinii i nie można za jego pośrednictwem przekazywać informacji o przestępstwach.