Other Languages

Cewch wybodaeth bellach ar Crimestoppers yn y Gymraeg yma, gan gynnwys sut i gael gwasanaeth cyfieithu pan fyddwch yn galw.

Trouvez advantage d’informations sur Crimestoppers en français ici, y compris comment avoir accés à un interpréte quand vous appellerez.

Obtenga màs informaciòn sobre Crimestoppers en Español aquí, incluyendo el servicio de interpretación telefónica.

Więcej informacji na temat organizacji Crimestoppers w języku polskim znajdziesz tutaj, m.in. informacje na temat uslug tłumaczeniowych podczas kontaktu telefonicznego.

Halkaan af Soomaali ku hel macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Crimestoppers, ay ku jirto sidii aad u heli kartid turjubaan markaad soo wacdo.

 

Cymraeg

Pwy yw Crimestoppers

Crimestoppers yw’r unig elusen sy’n rhoi help i ddod o hyd i droseddwyr a datrys troseddau. Mae gan Crimestoppers rif ffôn – 0800 555 111 – y gellwch ei ddefnyddio’n ddienw i roi gwybodaeth ynglŷn ầ throseddau. Os byddwch yn ffonio’r rhif hwn, ni fydd raid i chi roi eich enw neu unrhyw wybodaeth bersonol. Nid yw’n bosibl olrhain galwadau i’r rhif hwn. Mae gwasanaeth cyfieithu cyfrinachol ar gael ar y llinell ffôn hon os nad ydych am siarad Saesneg.

Rydym yn gofyn i chi ddweud wrthym yr hyn rydych yn ei wybod, nid pwy rydych chi.

Gellwch ffonio’r rhif – 0800 555 111 – 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Mae Crimestoppers yn gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig.

Mae’r rhif ffôn yn darparu gwasanaeth cymunedol gwerthfawr, gan wneud yn bosib i unrhyw un sydd â gwybodaeth ynglŷn â gweithredoedd troseddol ei throsglwyddo, heb ofni dial. Mae llawer o droseddwyr yn cymryd mantais o ofn pobl, er mwyn osgoi cael eu harestio. Mae rhif ffôn dienw Crimestoppers yn galluogi pobl i drosglwyddo gwybodaeth am drosedd heb fyw mewn ofn o’r canlyniadau.

Delir â phob galwad yn gyfan gwbl ddienw, ac felly ni fydd neb yn gwybod pwy yw’r galwr, heblaw amdanoch chi, sef y galwr ei hun. Mae gwobrau ariannol ar gael hefyd, sy’n cael eu talu wrth ddiogelu anhysbysrwydd y galwr.

Rydym yn croesawu galwadau yn yr iaith Gymraeg ac mae ffurflen ddienw Gymraeg ar gael ar-lein i chi ei llenwi gyda’r wybodaeth sydd gennych.

 • Mae’r wybodaeth rydych yn ei rhoi inni yn cael ei throsglwyddo i’r heddlu. Mae’n ffordd syml a diogel o sicrhau bod troseddwyr yn cael eu dal, heb i unrhyw un wybod tarddiad y wybodaeth. Ffoniwch 0800 555 111.
 • Caiff eich galwad ei ateb gan rywun sy’n siarad Saesneg. Bydd rhaid i chi ddweud wrthyn nhw pa iaith rydych am ei siarad.
 • Byddan nhw wedyn yn gofyn i chi ddal y lein wrth iddyn nhw alw ar gyfieithydd. Mae’n bosibl y bydd hyn yn cymryd sawl munud, ond peidiwch â rhoi’r ffôn i lawr, os gwelwch yn dda. Byddwch yn clywed neges yn eich iaith chi, sy’n gofyn i chi aros nes y bydd cyfieithydd ar gael.
 • Bydd y cyfieithydd wedyn yn dod i’r lein a gofyn i chi ddweud wrthynt yr wybodaeth yr ydych am ei throsglwyddo ynglŷn â’r drosedd. Mae’n debyg byddan nhw’n gofyn nifer o gwestiynau i chi, er mwyn sicrhau bod gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i ymchwilio’r drosedd neu’r troseddwyr y byddwch wedi sôn amdanynt.
 • Os byddwch yn defnyddio’r gwasanaeth cyfieithu hwn, bydd eich galwad yn ddienw ru’n fath.
 • Weithiau, ni fydd y gwasanaeth cyfieithu ar gael. Os felly, ffoniwch yn ôl rywbryd arall, ar amser gwahanol. Mae galw wedi 10pm yn gallu bod yn llwyddiannus yn aml.

 

Francais

Qui est Crimestoppers ?

Nous sommes la seule oeuvre caritative qui aide à trouver les criminels et à résoudre les crimes. Crimestoppers a une ligne téléphonique que vous pouvez appeler anonymement – 0800 555 111 – afin de donner des informations sur un crime. Si vous composez ce numéro, vous n’aurez pas à donner votre nom ni acune autre information personnelle. ll n’est pas possible de retrouver l’orgine des appels passés  à ce numéro de telephone. Si vous ne parlez pas anglais, un service de traduction anonyme est disponible sur cette ligne téléphonique.

Nous vous demandons de nous dire ce que vous savez, et non pas qui vous étes.

Vous pouvez composer ce numéro (0800 555 111) 24 h/24, 7 j/7. Crimestoppers opére dans l‘ensemble du Royaume-Uni.

Ce numéro de telephone apporte un service précieux à la communauté. En effet, toute personne ayant des informations sur une activité criminelle peut les communinelle peut les communiquer, sans crainte de représailles. De nombreux crimiels comptent sur la crainte des personnes afin de ne pas étre arrétés. La ligne téléphonique anonyme de Crimestoppers permet de communiquer des informations sur un crime sans avoir peur des conséquences.

Tous les appels sont traits dans un anonymat absolu, afin que personne ne connaisse l‘identié de l'appelant, sauf vous (l‘appelant). En outrem des récompenses peuvent étre accordées sans compromettre l‘anonymat de l‘appelant.

Les informations que vous nous donnerez seront communiquées à la police. C’est une façon simple et sans risqué de faire comparaître les criminels devant la justice, sans que personne ne sache d’où sont venues les informations.

Si vous ne parlez pas anglais ou si l’anglais ou si l’anglais n’est pas votre langue maternelle, vous pouvez quand meme appeler la ligne téléphonique de Crimestoppers:

 • Composez le 0800 555 111.
 • La personne qui répondra à votre appel parlera anglasis. Vous devrez lui dire quelle langue vous voulez parler.
 • Nous vous demanderons alors d’attendre que cette personne appelle un interpréte. Cela peut prendre quelques minutes : ne raccrochez pas. Vous entendrez un message dans votre langue, qui vous demandera d’attendre qu’un interpréte soit dispoible.
 • L’interpréte prendra alors la communication et vous demandera de lui donner les informations dont vous disposez sur un crime. ll vous posera sans doute plusiers questions. Nous pouvons ainsi nous assurer que nous possédons toutes les informations dont nous avons besoin pour enquêter sur le crime ou les criminels dont vous nous parlerez.
 • Même avec l’utilisation de ce service de traduction, votre appel restera anonyme.
 • ll peut arrive que le service de traduction ne soit pas disponible. Dans ce cas-là, rappelez plus tard, à une heure différente de la journée. Aprés 22h est souvent un bon moment pour appeler.

Español

Crimestoppers, ¿quiénes somos?

Somos la única organización benéfica ayuda a encontrar delincuentes y resolver delitos. Crimestoppers dispone de número de teléfono -0800 555 111- para llamar de forma anónima y ofrecer información sobre delitos. Si llama a este número, no deberá darnos su nombre o cualquier otro tipo de información personal. Además, el origen de las llamadas a este número no puede ser localizado. Ym sí no habla inglés, esta línea telefónica dispone de un servicio de interpretación anónimo.

Le preguntaremos qué sabe y no le preguntaremos quién es usted.

Puede llamar a este número -0800 555 111-las 24 horas del día todos los días de la semana. Crimestoppers opera en todo Reino Unído.

Esta línea telefónica proporciona un servicio comunitario inestimable, para que cualquier persona con información sobre actividades delictivas pueda pasarla sin miedo a represalias. Muchas personas se aprovechan del miedo ajeno para imedir que las arresten. La línea telefónica anónima de Crimestoppers le ofrece la oportunidad de informar sovre delitos sin tener que vivir con miedo a las consecuencias.

Todas las llamadas se tartan con pleno anonimato de forma que nadie conozca la identidad de quien llama, salvo por la persona misma que hace la llamada. Asimismo, hay recompensas que se pagan sin comprometer el anonimato de quien llamó.

La información que nos dé se la pasaremos a la policía. Es una forma sencilla y segura de llevar a los delincuentes ante los tribunals, sin que nadie sepa de dónde procedía la información.

Aunque no hable ingles o el ingles no sea su primer idioma, puede llamar al número de Crimestoppers:

 • Llame al 0800 555 111
 • Le contestarán en ingles y usted deberá decirles qué idioma habla.
 • Le dirán que espere mientras llaman a un intéprete; esto puede tardar unos minutos, mientras tanto no cuelgue. Oirá un mensaje en su propia lengua pidiéndole que espere hasta que haya un intéprete disponible.
 • Cuando el intérprete al teléfono le preguntará qué información tiene sobre delitos. Lo más probable es que le hagan una serie de preguntas, con el fin de garantizar que tienen toda la información necesaria para investigar el delito o a los delincuentes de quien usted haya informado.
 • Cuando usemos el servicio de interpretación, la llamada seguirá siendo de carácter anónimo.
 • A veces, el servicio de interpretación no está disponible, en cuyo caso le rogamos que vuelva a llamar a otra hora. Después de las 10 de la noche suele ser buena hora para llamar.

Polski

Kim są Crimestoppers?

Jesteśmy jedyną organizacją charytatywną pomagającą w poszukiwaniu prezestępców i wykrywaniu prezestępstw. Crimestoppers oferuje anonimowy numer: 0800 555 111, pod który mózna zatelefonować w celu prezekazania informacji o prezestępstwie. Telefonujące osoby nie muszą podawać swojego nazwiska ani źadnych wtasnych danych. Polączenia z tym numerem nie są możliwe do zidentyfikowania. Osobom nie poslugującym się językiem angielskim linia udostępnia anonimowe ustugi tłumaczeniowe.

Prosimy o powiezdzenie nam, co wiesz, a nie kim jesteś.

Pod numer: 0800 555 111 można telefonować przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Crimestoppers dzialają na catym terytorium Zjednoczonego Królestwa.

 Linia telefoniczna Crimestoppers spelnia bezcenną role spotezną. Każdy, kto posiada jakaś wiedzę na temat mających miejsce dziatań prezestępczych, może prezekazać taką informację bez strachu przed poniesieniem za to kary. Wielu prezestępców unika zatrzymania właśnie dzięki ludzkim obawom w tym względzie. Anonimowa linia telefoniczna Crimestoppers daje ludziom możliwość przekazywania informacji o przestępstwach bez pozostawiania w strachu o przyszłe tego konsekwencje.

Każda rozmowa jest traktowana absolutnie anonimowo i odbywa się tak, że nikt oprócz samego telefonującego nie zna jego tożsamości. Wyznaczane bywają także nagrody, wypłacane w sposób nie zagrażjący utracie anonimowości telefonującego.

Podane nam informacje są prezekazywane na ręce policji. Jest to prosta i bezpieczna metoda doprowadzania przestępców przed oblicze prawa, bez powiadamia jakiejkolwiek osoby, od kogo dane informacje pochodzą.

Jeżeli nie mówisz po angielsku lub angielski nie jest Twoim pierwszym językiem, nie stanowi to przeszkody w skontaktowaniu się z Crimestoppers:

 • Wybierz numer: 0800 555 111
 • Połączenie zostanie odebrane przez osobę mówiącą po angielsku. Należy podać jej nazwę języka, którym się posługujesz.
 • Zostaniesz poproszony(a) o zaczekanie na potączenie z tłumaczem. To może potrwać kilka minut i apelujemy o nie odkładanie słuchawki. Usłyszysz powiadomienie w swoim języku z prośbą oczekiwania na dostępność tłumacza.
 • Następuje potączenie z tłumaczem, który zapyta o informację, jaką chcesz przekazać na temat przestępstwa. Prawdopodobnie zostanie Ci zadana pewna ilość pytań. Ma to na celu upewnienie się, że posiadamy wszystkie potrzebne nam dane do wszczęcia dochodzenia na temat przestępstwa, o którym nas powiadomiteś / powiadomitaś lub związanych z nim osób.
 • Korzystanie z usługi tłumaczeniowej nadal zapewnia anonimowość rozmowy.
 • Niekiedy usługa tłumacezeniowa nie jest możliwa do zrealizowania. W takim przypadku, prosimy o zatelefonowanie o innej porze dnia. Często dobrą porą jest wieczór po 22.

Soomaali

Waayo Crimestoppers?

Waxaan nahay hay’adda keliya ee samafalka oo ku caawiso xallinta dembiyada & qabashada dembiilayaasha. Crimestoppers wuxuu leeyahay lambar telefoon oo si magac la’aan ah loo waci karo – 0800 555 111 – sidii aad ku wargeliso waraka ku saabsan dembi. Markii aad soo wacdo lambarkaan, looma baahna inaad soo sheegto magacaaga iyo macluumaadkaaga shakhisyeed. Wacitaanada telefoonkaan ma la baari karo. Waxaa la heli karaa adeeg turjubaan oo magic la’aan ah haddii aadan ku hadlin Ingiriis.

Waxaan rabnaa inaad noo sheegto wixii aad ogtahay ee ma doonayno inaan ogaanno magacaaga.

Waxaad wici kartaa lambarkaan – 0800 555 111 – 24 saacadood maalintiiba & 7 maalmood toddobaadkiiba. Crimestoppers wuxuu ka shaqeeya dalka UK oo dhan.

Lambarka telefoonka wuxuu bixiyaa adeeg jaaliyadeed oo qiimo wayn leh, sidii qof walba ee war ka haayo dembi ama fal dembiyeed ay u soo gudbiyaan ayagoo ka wel-welaynin ciqaab. Dembilayaal badan waxay ka faa’idaystaan cabsida ay dadka qabaan sidii ee uga hortagaan xabsi. Lambarka magic la’aanta ee Crimestoppers wuxuu awood dadka u siinayaa inay warar soo gudbiyaan ayagoo ka wel-welin inyy wax ku dhaco.

Wacitaan walba waxaa loola dhaqmaa si magac la’aan ah sidii uu qofna u ogaanin aqoonsiga qofka soo wacaha. Abaalmarin ayaa la hela & la baxshaa ayadoo aan la wax-yeelaynin magac la’aanta soo wacaha.

Macluumaadka aad na siido waxaa loo gudbin doonaa booliiska. Waa hab fudud & sugan ee dembiilayaasha maxkamad lagu geeyo, ayadoo la ogaanin meeshu u warka ka yimid.

Haddii aadan ku hadlin af Ingiriis ama haddii Ingiriisigu uusan ahayn luqaddaada koowaad, waxaad weli soo wici kartaa lambarka telefoonka Crimestoppers:

 • Soo wac 0800 555 111
 • Waxaa waxitaankaaga qaban doono qof ku hadla af Ingiriis. Waa inaad u sheegtaa luqadda aad ku hadasho
 • Waxay markaa kaa codsan doonaan inaad sugto intii ay ka wacayaan turjubaan. Kani wuxuu ku qaadan karaa xoogaa dhaqiiqo ah, laakin fadlan telefoonka ha dhigin. Waxaad luqaddaada ku maqli doonta farriin, lagugu codsanaayo inaad sugtid ilaa turjabbaan laga helo
 • Turjubaanka ayaa soo geli doono khadka & kaa codsan doono inaad u sheegto macluumaadka ku saabsan dembi ee aad rabto inaad gudbiso. Waxaa suurtogal ah inay kaa codsadaan wax yar oo su’aalo ah. Kani waxaa loogu talagalay in lagu hubiyo inaan haysano malcluumaadka oo dhan ee aan u baahan nahay sidii aan u baarno dembiga ama dembiilaha ee aad soo sheegtay
 • Markaad isticmaalayso adeeggaan turjubaanka, waciddaada waxay weli ahaanaysa mid magac la’aan ah
 • Mar mar, turjubaan lama heli karo. Haddii ay sidaan dhacdo, soo wac saacad kale ee maalinta. Wixii ka dambeeya 10ka habeenimo ayaa ah saacad fiican ee la soo waco.