Sąlygos ir nuostatos

Apibrėžimai 

Šių terminų ir sąlygų kontekste naudojami žodžiai turi šias reikšmes: „Crimestoppers“ reiškia „Crimestoppers Trust“ – registruotą labdaros organizaciją, kurios valdyba yra įregistruota adresu: Crimestoppers Trust, 10 Queen Street Place, London, EC4R 1BE. „Interneto svetainė“ reiškia bet kurią  „Crimestoppers“ organizacijos nuosavą ar valdomą svetainę, iš kurios buvo sukurta nuoroda į šias sąlygas ir nuostatas. „Medžiaga“ reiškia svetainėje paskelbtą, esančią ar randamą visą informaciją, duomenis, tekstą, grafiką, nuorodas ar kompiuterinį kodą. „Naudotojas“ reiškia šią svetainę naudojantį asmenį, įmonę, kompaniją ar organizaciją.

Taikomos nuostatos ir sąlygos

Ši svetainė priklauso „Crimestoppers“ organizacijai. Bet kokiam šios svetainės naudojimui (įskaitant registraciją ir lėšų dovanojimą internetu šioje svetainėje) yra taikomos šios nuostatos ir sąlygos. „Crimestoppers“ gali savo nuožiūra pakeisti ar patikslinti šias nuostatas ir sąlygas bet kuriuo metu, atnaujindami šio puslapio tekstą.

Svetainės naudojimas 

Kiekvienas naudotojas turi teisę peržiūrėti bet kurias, slaptažodžiu neapsaugotas svetainės dalis ir savo tikslams naudoti joje pateiktą informaciją, su sąlyga, kad yra laikomasi šių sąlygų:

  • Ji naudojama tik informaciniais tikslais, dauginimui asmeniniam naudojimui, o ne atkūrimui kitose svetainėse ar siekiant pasipelnyti
  • Apie bet kokias svetainėje sukurtas nuorodas, prieš jas sukuriant reikia pranešti „Crimestoppers“ ir jos yra patvirtinamos.
  • Jokia svetainės dalis negali būti kopijuojama, saugoma paieškos sistemoje arba perduodama bet kokia forma ir priemonėmis jokiai trečiajai šaliai be raštiško „Crimestoppers“ leidimo.

Autorių teisės ir prekių ženklai 

Medžiagos autorių teisės priklauso „Crimestoppers“ arba turinį kūrusiems tiekėjams. Neteisėtas naudojimasis medžiaga, įskaitant atkūrimą, laikymą, keitimą, platinimą ar perspausdinimą be išankstinio raštiško „Crimestoppers“ arba, kai taikytina, atitinkamo autorių teisių savininko (-ų) leidimo yra draudžiamas. „Crimestoppers“ pavadinimai ir logotipai  ir visų susijusių produktų ir paslaugų pavadinimai, dizaino ženklai ir šūkiai yra „Crimestoppers“ prekiniai pavadinimai, paslaugų ženklai arba prekių ženklai  ir negali būti naudojami be išankstinio „Crimestoppers“ leidimo  (nesvarbu, ar bet kurie aukščiau minėtų yra registruoti arba neregistruoti ). Visi, duomenų bazių pobūdžio veikalai yra sietini su duomenų bazių kūrėjų teisėmis.

Atsakomybės apribojimas

Ši svetainė yra skirta suteikti tik bendro pobūdžio informaciją, kuri negali būti laikoma patarimu dėl kokios nors konkrečios situacijos. Prieš imantis ar susilaikant nuo bet kokių, su svetainėje pateikta informacija susijusių veiksmų, naudotojai turėtų kreiptis dėl tinkamo patarimo. Tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, „Crimestoppers“ neprisiima jokios atsakomybės dėl tokios informacijos naudojimo. Nors „Crimestoppers“ organizacija ėmėsi visų atsargumo priemonių rengdama šią svetainę, nei ji, nei kiti prie šios svetainės rengimo prisidėję asmenys negali būti laikomi atsakingais už bet kokius bet kurio asmens ar bet kurios organizacijos veiksmus (ar jų nebuvimą), kurių buvo imtasi šioje svetainėje, tiesiogiai ar kitokiu būdu rastos ar gautos informacijos pagrindu.

Tikslinė auditorija 

Svetainė yra skirta naudoti Jungtinės karalystės gyventojams ir tik atsižvelgiant į jų veiklą Jungtinėje Karalystėje. „Crimestoppers“ nepareiškia ir negarantuoja, kad svetainėje pateikta informacija yra tiksli, išsami ir teisinga. Šioje svetainėje pateikta informacija nebuvo parašyta tam, kad atitiktų individualius poreikius. Prieš naudojant informaciją kokiu nors būdu savo tikslams ją pritaikyti savo atvejui galite tik jūs patys.

Garantija ir nuostolių atlyginimas

Naudotojas garantuoja „Crimestoppers“, kad jis nenaudos svetainės, joje pateiktos medžiagos ar bet kurios jos dalies tikslams, kurie pažeistų galiojančius įstatymus ar nuostatus arba nenaudos būdu, kuris pažeistų autorių teises, prekių ir paslaugų ženklus ar kitas trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises arba pažeistų kitų asmenų privatumą, viešumą ar kitokio pobūdžio asmens teises arba nenaudos kitokiu, įžeidžiančiu, nepadoriu, grasinančiu, užgauliu ar neapykantą išreiškiančiu būdu. Kiek tai leidžiama pagal įstatymus, naudotojas atsako už visus „Crimestoppers“ organizacijai, jos darbuotojams ir agentams, kuriems yra taikoma nekaltumo prezumcija, pateiktus ieškinius, nuostolius, žalą ir išlaidas, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, teismo mokesčius ir išlaidas, susidariusias ar patirtas dėl pateiktų ieškinių  arba bylos iškėlimo „Crimestoppers“, jos darbuotojams ir agentams dėl naudotojo naudojimosi svetaine, joje pateikta medžiaga ar bet kuria jos dalimi bet kokiais tikslais.

Atsakomybės apribojimas 

 „Crimestoppers“ šioje dalyje atsisako  nuo atsakomybės dėl visų garantijų ir sąlygų, susijusių su svetainės medžiagos ar bet kokių prekių ar paslaugų teikimu, nesvarbu kokiu būdu išreikštų, numanomų ar nustatytų įstatymo (įskaitant visas numanomas perkamumo ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas ir sąlygas). Jokiu atveju „Crimestoppers“ nebus laikomi atsakingais už bet kokius netiesioginius, baudžiamuosius, specialius, atsitiktinius arba pasekminius nuostolius, net jei „Crimestoppers“ būtų pranešta apie nuostolių galimybę, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, nuostolius dėl naudojimo nutraukimo, duomenų ar pelno, gaunamo iš arba bet kokiu būdu susijusio su svetainės naudojimu ar jos veikimu, sutrikimais ar delsimu, paslaugų teikimu arba neteikimu ar dėl bet kokios informacijos, medžiagos, prekių ir paslaugų, gautų per svetainę arba kitaip susijusių su svetainės naudojimu, remiantis sutartimi, deliktu ar kitaip ir kiek tai leidžiama pagal įstatymus.

Trečiųjų šalių svetainės 

Šiame tinklalapyje yra nuorodų, kurias be „Crimestoppers“ valdo ir trečiosios šalys. Šios nuorodos yra pateikiamos tik Naudotojo patogumo labui. „Crimestoppers“ šių tinklalapių nekontroliuoja ir už jų turinį neatsako. Tai, kad „Crimestoppers“ įtraukia nuorodas į tokias svetaines nereiškia medžiagos tokiose svetainėse patvirtinimo ar bet kokios asociacijos su jų operatoriais. Už bet kokios informacijos, pateiktos trečiųjų šalių tinklalapiuose tikslumą ir išsamumą, o taip pat ir už tokių svetainių siūlomų prekių ir paslaugų vertės ir vientisumo vertinimą atsako tik Naudotojas.

Privatumo politika 

Mūsų išsamią Privatumo politiką galima perskaityti čia.

Virusai 

Nors „Crimestoppers“ bando imtis visų įmanomų priemonių siekdami apsaugoti svetainę nuo virusų, jie negali užtikrinti visiškos apsaugos ir neprisiima jokios atsakomybės už žalą, patirtą dėl atsisiųstų virusų. Todėl, rekomenduojama imtis visų reikiamų apsaugos priemonių prieš atsisiunčiant informaciją iš svetainės.

Apmokėjimai internetu

„Crimestoppers“ pasilieka teisę keisti registracijos mokesčių ir bet kokių prekių ar paslaugų kainas be išankstinio įspėjimo. Visos registracijos į renginius ir prekių bei paslaugų užsakymai priklauso nuo tiekimo galimybių ir „Crimestoppers“ pasilieka teisę atsakyti bet kurią registraciją ir atsisakyti tiekti bet kurias prekes ar paslaugas bet kuriam asmeniui.

Užšifravimas 

Nors svetainės mokėjimo duomenų priėmimo srityse yra naudojama apsauginė šifravimo programinės įranga, internetu perduodamos informacijos ir mokėjimų saugumas negali būti užtikrintas. Už bet kokius bet kurio Naudotojo patirtus ar susidariusius nuostolius dėl informacijos perdavimo el. paštu ar naudojant kitas interneto nuorodas atsako vien ir išimtinai toks Naudotojas. Jokiu atveju jokie nuostoliai, visiškai arba iš dalies bus padengti „Crimestoppers“ ar jų agentų.

„Force majeure“ aplinkybės 

„Crimestoppers“ nebus laikoma pažeidusi savo įsipareigojimų Vartotojui pagal šią sutartį ir neatsakys už jokią, kitos šalies patirtą žalą ar nuostolius dėl bet kokios, nuo jų nepriklausančios priežasties, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, Dievo veiklą, gaisrą, audrą, potvynį, žaibą, ligą, streiką, prekybinį ginčą, teroristinį išpuolį, vyriausybės, reguliavimo institucijų ar ryšių operatorių bet kokius veiksmus ar jų nebuvimą.

Bendra informacija 

Jei kuri nors šių nuostatų ir sąlygų taisyklė būtų pripažinta negaliojanti ar neįgyvendinama, tai neturės įtakos likusių taisyklių galiojimui ar vykdymui. Šios sąlygos ir nuostatos sudaro visą „Crimestoppers“ ir Naudotojo sutartį  ir pakeičia visą kitą elektroninę ar rašytinę (ankstesnę ir dabartinę) komunikaciją tarp „Crimestoppers“ ir Naudotojo bei pasiūlymus. Jei „Crimestoppers“ pagal šias nuostatas ir sąlygas nesugebėtų vykdyti ar įgyvendinti bet kurios savo teisės, tai negali būti laikoma tokių teisių atsisakymu ar veikla, kuri kliudo tolesniam tokių teisių įgyvendinimui ir vykdymui.

Jurisdikcija

Nuostatas ir sąlygas ir svetainės naudojimą reglamentuoja Anglijos ir Velso įstatymai. Čia minimos šalys turės išimtinai paklusti anglų teismų jurisdikcijai bet kokių ginčų, kilusių dėl arba susijusių su svetaine atveju ir / ar dėl bet kokių svetainėje atliktų mokėjimų arba šių nuostatų ir sąlygų.

Lėšų grąžinimo politika 

Internetu dovanotos lėšos yra grąžinamos vadovybės nuožiūra. Prašymai gali būti pateikiami raštu, adresu: Finance, Crimestoppers, PO Box 324, Wallington, Surrey, SM6 6BG.

Duomenų apsaugos pareiškimas

„Crimestoppers“ yra įsipareigoję apsaugoti jūsų privatumą ir anonimiškumą. Šis pareiškimas yra parengtas vadovaujantis 1998 metų duomenų apsaugos įstatymo reikalavimais, siekiant įspėti su „Crimestoppers“ susisiekiančius asmenis apie jų duomenų apdorojimo būdus. Jei turėtumėte kokių nors klausimų dėl šio pareiškimo, prašome kreiptis į mūsų finansų direktorių, adresu: Crimestoppers, PO Box 324, Wallington, Surrey SM6 6BG.

Duomenų naudojimas („Crimestoppers“ naudojimas)

Mes niekada su jumis nesusisieksime elektroniniu paštu, nebent jūs mums būtumėte davę aiškų leidimą tai daryti. Jeigu mes su jumis susisiektumėme telefonu ar paštu, į jus daugiau kreiptis nebandysime, jei jūs to paprašysite. Kartais „Crimestoppers“ elektroniniu paštu gali atsiųsti atnaujintą informaciją apie būsimas kampanijas, lėšų rinkimo iniciatyvas, renginius ir iššūkius, o taip pat ir atliktų tyrimų ar apklausų, kuriose jūs dalyvavote rezultatus.

Duomenų naudojimas (trečiosios šalies naudojimas)

„Crimestoppers“ jūsų asmeninės informacijos neskolins ar neparduos kitos organizacijoms.

Tačiau, jei mums suteikėte leidimą su jumis susisiekti, partnerinėms organizacijoms galime suteikti prieigą prie kai kurių jūsų asmeninės informacijos duomenų, kad jos galėtų su jumis susisiekti arba mūsų vardu jums teikti paslaugas.  Pavyzdžiui, partnerinėmis organizacijomis gali būti kitos labdaringos organizacijos.

Taip pat, galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją trečiosioms šalims, jei turime atskleisti ar pasidalyti jūsų asmenine informacija laikydamiesi kokio nors teisinio įsipareigojimo arba, siekdami įgyvendinti ar taikyti šios svetainės naudojimo sąlygas ar kitus susitarimus; arba, siekdami apsaugoti teises, nuosavybę ar „Crimestoppers“ organizacijos, mūsų rėmėjų ir kitų asmenų saugumą.  Tai apima keitimąsi informacija su kitomis įmonėmis ir organizacijomis dėl apsaugos nuo sukčiavimo tikslais.

„Crimestoppers“ tinklaraštis www.blog.crimestoppers-uk.org – tai nuomonių ir požiūrių diskusijų forumas. Naudojantis šia platforma informacijos apie nusikalstamumą perduoti negalima.