Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd – diweddarwyd Mehefin 2013

Ein Datganiad Preifatrwydd

Yn Crimestoppers rydym yn ymroddedig i ddiogelu eich preifatrwydd a'ch anhysbysrwydd. Gwneir y datganiad hwn yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data 1998 er mwyn hysbysu cysylltiadau gwerthfawr am arferion prosesu data Crimestoppers a fydd yn llywodraethu prosesu eich data. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau parthed y datganiad hwn, cysylltwch â'r Cyfarwyddwr Cyllid yn Crimestoppers, Blwch Post 324, Wallington, Surrey, SM6 6BG.

Sut ydym ni’n casglu gwybodaeth?

Byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol gennych chi pan fyddwch yn ymholi am ein gweithgareddau, cofrestru gyda ni, tanysgrifio i'n e-gylchlythyr, gwneud rhodd i ni neu yn ein darparu ag unrhyw wybodaeth bersonol arall. Efallai y byddwn hefyd eisiau derbyn gwybodaeth amdanoch chi gan drydydd partïon, er enghraifft, gan ffrind sydd eisiau rhoi gwybod i chi am y wefan.

Pa wybodaeth fyddwn ni'n ei chasglu?

Gallai'r mathau o wybodaeth a gesglir gynnwys enwau, dyddiad geni, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post, rhif ffôn, rhif ffacs a manylion cerdyn credyd/debyd. Ni fydd yr wybodaeth hon yn cael ei defnyddio o gwbl wrth roi gwybodaeth am droseddau yn defnyddio ein Ffurflen Ar-lein Ddienw. Ni allwn olrhain gwybodaeth bersonol, gyfrifiadurol na ffôn symudol neu gyfeiriad IP.

Sut ydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth hon?

Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i'ch darparu â'r gwasanaethau, cynnyrch neu wybodaeth y gofynnoch amdani, i ddibenion gweinyddol ac i hybu ein nodau elusennol, yn cynnwys ar gyfer gweithgareddau codi arian. Efallai y byddwn angen rhannu eich gwybodaeth gyda'n darparwyr gwasanaeth, sefydliadau cysylltiedig ac asiantau i'r dibenion hyn. Gallwn rannu eich gwybodaeth gyda sefydliadau eraill sy'n gefnogol o'n nodau ac amcanion. Dim ond os ydym yn cael gwneud hyn dan y gyfraith neu os oes gennym eich cysyniad fyddwn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol i ddibenion marchnata uniongyrchol. Gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg trwy gysylltu â'n Swyddog Datblygu yn Crimestoppers, Blwch Post 324, Wallington, Surrey, SM6 6BG

Cwcis

Ffeil fach sydd fel arfer yn cynnwys llythrennau a rhifau yw 'cwci', a fydd yn cael ei lawrlwytho i ddyfais pan fydd y defnyddiwr yn cael mynediad at wefannau penodol. Mae cwcis yn caniatáu i wefan adnabod dyfais defnyddiwr.

Mae sawl math o gwci ac yn aml fe gyfeirir at y mwyaf cyffredin fel cwcis 'sesiwn'. Defnyddir y rhain i gadw trywydd ar yr wybodaeth mae defnyddiwr angen wrth deithio o dudalen i dudalen o fewn gwefan. Mae'r cwcis sesiwn yn darfod wedi sesiwn porwr ac ni fyddant yn cael eu storio yn y tymor hir. Mae Crimestoppers yn defnyddio cwcis sesiwn i olrhain llywio defnyddiwr rhwng tudalennau, ond nid yw'r cwcis yn cael eu storio.

Gellir defnyddio cwcis parti cyntafi olrhain gweithgaredd rhyngrwyd wedi i'r defnyddiwr adael gwefan. Maent wedi eu noddi gan sefydliadau allanol i'r wefan yr ymwelir â hi. Mae Crimestoppers yn defnyddio cwcis trydydd parti i olrhain llywio defnyddiwr ac i werthuso tudalennau a chynnwys poblogaidd.

Mae cwcis trydydd parti yn deillio o wefannau allanol. Maent yn cael eu 'cynaeafu' ac 'adnewyddu' pryd bynnag fydd defnyddiwr yn ymweld â thudalen ble mae'r un cwci neu gwci tebyg yn cael ei ddefnyddio. Nid yw Crimestoppers yn defnyddio cwcis trydydd parti.

Google Analytics

Mae Crimestoppers yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi'r we a ddarperir gan Google Inc. Mae Google Analytics yn defnyddio cwcis i helpu dadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio'r safle. Bydd yr wybodaeth a gynhyrchir fan y cwci am eich defnydd o'r wefan yn cael ei drosglwyddo i a storio gan Google ar ei weinyddion yn yr Unol Daleithiau. Bydd Google yn defnyddio'r wybodaeth hon i ddibenion gwerthuso eich defnydd o'r wefan, cronni adroddiadau ar weithgaredd gwefan i Crimestoppers a darparu gwasanaethau eraill yn ymwneud â gweithgaredd gwefan a defnydd rhyngrwyd. Gall Google hefyd drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd partïon ble fo'n ofynnol i wneud hynny dan y gyfraith, neu ble mae trydydd partïon o'r fath yn prosesu'r wybodaeth hon ar ran Google.

Gallwch wrthod defnyddio cwcis trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr, fodd bynnag, dylech nodi os byddwch yn gwneud hyn efallai na fyddwch yn gallu defnyddio holl nodweddion ein gwefan.

Mae porwyr rhyngrwyd fel arfer yn derbyn cwcis yn ddiofyn; fodd bynnag, mae'n bosibl gosod porwr i wrthod cwcis. Os gwneir hyn, mae'n bwysig peidio eithrio cwcis sesiwn diniwed a defnyddiol neu gwcis parti cyntaf. Os penderfynwch chi wneud hyn, dylech ddewis opsiwn sy'n gwrthod pob trydydd parti.

Defnyddio Cyfeiriad IP

Mae Crimestoppers yn defnyddio masgio IP ar y ffurflen rhoi gwybodaeth ddiogel. Pan fydd masgio IP wedi ei alluogi, mae Google Analytics yn dileu wythawd olaf cyfeiriad IP yr ymwelydd cyn ei ddefnyddio a storio. Mae hyn yn golygu na ellir storio, cofrestru nac olrhain cyfeiriad IP – gan sicrhau eich anhysbysrwydd.

Sut fyddwn ni’n diogelu gwybodaeth bersonol?

Rydym yn defnyddio gweinydd diogel pan fyddwch yn gwneud rhodd trwy ein gwefan. Rydym hefyd yn defnyddio mesurau priodol i sicrhau y cedwir yr wybodaeth a ddatgelir i ni yn ddiogel, gywir a chyfredol cyn belled ag y bydd angen ar gyfer dibenion ei defnydd.

A fyddwn ni'n datgelu'r wybodaeth a gasglwn i bartïon allanol?

Fel y dynodwyd uchod, gallwn basio eich gwybodaeth ymlaen at ein darparwyr gwasanaeth, asiantau a sefydliadau cysylltiedig, ac, os ydych chi wedi cydsynio, i sefydliadau eraill a all rannu ein hamcanion

Eich cydsyniad

Trwy ein darparu â'ch data personol, rydych chi'n cydsynio i gasglu a defnyddio unrhyw wybodaeth a ddarparwch yn unol â'r dibenion uchod a'r datganiad preifatrwydd hwn.

Hawl mynediad

Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch ac i gywiro unrhyw anghywirdeb yn eich gwybodaeth.

Newidiadau

Os yw eich manylion personol yn newid, helpwch ni i gadw eich gwybodaeth yn gyfredol trwy ein hysbysu yn y cyfeiriad uchod. Rydym yn cadw’r hawl i addasu'r datganiad preifatrwydd hwn. Os byddwn yn gwneud hynny, byddwn yn cyhoeddi hysbysiad o'r newid ar ein gwefan ac fe bennir eich bod wedi derbyn y newidiadau hyn.

Datganiad diogelu data

Yn Crimestoppers rydym yn ymroddedig i ddiogelu eich preifatrwydd a'ch anhysbysrwydd. Gwneir y datganiad hwn yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data 1998 er mwyn hysbysu cysylltiadau gwerthfawr am arferion prosesu data Crimestoppers a fydd yn llywodraethu prosesu eich data. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau parthed y datganiad hwn, cysylltwch â'r Cyfarwyddwr Cyllid yn Crimestoppers, Blwch Post 324, Wallington, Surrey SM6 6BG.

Defnydd data Crimestoppers

Ni fyddwn fyth yn cysylltu â chi trwy e-bost oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd penodol i ni wneud hynny. Os byddwn yn cysylltu â chi trwy alwad ffôn neu lythyr, ni fyddwn yn cysylltu â chi eto os byddwch yn gofyn i ni beidio. Yn achlysurol bydd Crimestoppers yn anfon diweddariadau e-bost ynghylch ymgyrchoedd i ddod, mentrau codi arian, digwyddiadau a heriau a hefyd canlyniadau arolygon neu arolygon a gyflawnwyd ble gwnaethoch gymryd rhan.

Defnydd data trydydd parti

Ni fydd Crimestoppers yn rhentu na werthu eich gwybodaeth bersonol i sefydliadau eraill.

Fodd bynnag, os ydych chi wedi rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi, gallwn ganiatáu i sefydliadau partner gael mynediad at rywfaint o'ch gwybodaeth bersonol er mwyn iddynt allu cysylltu neu ddarparu gwasanaethau i chi ar ein rhan.  Er enghraifft, gall sefydliad partner gynnwys sefydliadau elusennol eraill.

Efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon os ydym dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu weithredu ein hamodau defnydd ar gyfer y safle hwn neu gytundebau eraill; neu i ddiogelu hawliau, eiddo, neu ddiogelwch Crimestoppers, ein rhoddwyr neu eraill.  Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth gyda chwmnïau a sefydliadau eraill i ddibenion diogelu rhag twyll.

Polisi Preifatrwydd Blog Crimestoppers

Mae'r Blog Crime Matters yn fforwm ar gyfer trafodaeth, barnau a thybiaethau ac nid yw'n bosibl pasio gwybodaeth ymlaen ynghylch troseddau trwy'r llwyfan hwn.  Os byddwch chi'n ceisio pasio gwybodaeth ymlaen trwy gyfrannu neu roi sylw ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, ni fydd Crimestoppers yn gallu prosesu'r wybodaeth hon a bydd hyn yn peryglu eich anhysbysrwydd.

Pan fyddwn yn gofyn am eich gwybodaeth bersonol ar y safle hwn, os byddwn yn dweud wrthych y byddwn yn ei defnyddio i ddiben penodol, yna dim ond ar gyfer hynny y byddwn yn ei defnyddio.

Os na fyddwn yn dweud wrthych chi y byddwn yn ei defnyddio ar gyfer diben penodol, yna efallai y byddwn yn ei defnyddio yn y modd canlynol:

  1. i'ch darparu â gwybodaeth, gwasanaethau neu gynnyrch y gofynnoch amdani neu y teimlwn allai fod o ddiddordeb i chi ble rydych wedi cydsynio i gyswllt
  2. i ganiatáu i chi gymryd rhan mewn nodweddion rhyngweithiol ar ein safle, pan fyddwch yn dewis gwneud hynny, er enghraifft, efallai y byddwn yn eich helpu i lenwi ein ffurflenni trwy gynnwys eich manylion cyswllt i chi olygu
  3. i ddadansoddi a gwella'r gwasanaethau a gynigir ar ein safleoedd trwy eich darparu â'r profiad llywio mwyaf caredig i ddefnyddwyr y gallwn ar gyfer eich cyfrifiadur neu ddyfais rhyngrwyd arall
  4. gyda chyfeiriadau IP, i nodi eich lleoliad yn fras, atal defnydd aflonyddgar neu sefydlu'r nifer o ymweliadau i'r safle o wahanol wledydd.